Trenutno pregledujete:

Proizvodnja električne energije v letu 2017: Manj vode in več sonca

23.03.2018
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Družba Gorenjske elektrarne je v letu 2017 z reorganizacijo dala poudarek projektnemu vodenju in dejavnost vzdrževanja proizvodnih virov izčlenila v odvisno hčerinsko družbo GEK Vzdrževanja.

Poleg proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah, sončnih elektrarnah in kogeneracijah so se izvajali tržni projekti združevanja merilnih mest, postavitve e-polnilnic in upravljanja z energijo.

Po proizvodnji so Gorenjske elektrarne predstavljale 4,52 % delež porabe električne energije v distribucijskem omrežju Elektro Gorenjska.

V družbi Gorenjske elektrarne imajo male in srednje hidroelektrarne skupno 10,970 MW instalirane moči od 14,832 MW skupne instalirane moči. V letu 2017 je instalirana moč proizvodnih virov ostala na enakem nivoju kot leta 2016.

V letu 2017 so proizvodni objekti proizvedli in oddali v omrežje ter v interno omrežje 51.702 MWh električne energije. Plan proizvodnje je bil realiziran 96,66 %. Povečuje se delež prodaje (2,26 %) v interno omrežje odjemalcev s priklopom elektrarn po PX3 shemi; skupna prodaja iz distribucijskega in internega omrežja končnim odjemalcem je bila 6,54 %, trgovcem pa 93,46 %.

Struktura proizvodnih virov

V skupni strukturi proizvodnje so hidroelektrarne proizvedle 90,55 % delež električne energije, sončne elektrarne 7,06% delež in kogeneracije 2,39 % delež električne energije.

V mesečni strukturi proizvodnih virov so hidroelektrarne proizvedle septembra 95,59 %, decembra 95,57 %, novembra 93,10 %, maja 92,40 % in junija 91,37 % mesečne proizvodnje podjetja. V letu 2017 ni bilo snežnih padavin, kar je bila za posledico slabša hidrologija, zato hidroelektrarne niso dosegle planirane proizvodnje.

V mesečni strukturi proizvodnih virov so sončne elektrarne proizvedle avgusta 15,27 %, julija 11,07 %, zaradi suhe zime je proizvodnja januarja dosegla 9,30 % mesečne proizvodnje podjetja. Sončno obsevanje v letu 2017 je bilo idealno, sončne elektrarne so plan presegle za 12,53 %.

Proizvodnja električne energije iz kogeneracijskih enot je potekala v času ogrevalne sezone, največji delež 13,84 % v skupni mesečni proizvodnji je bil dosežen marca, sledijo januar 13,34 %, februar 11,68 % in november 11,18 %.

sezonskost_proizvodnje_600

Slika 1: Sezonskost proizvodnje glede na vrsto elektrarn za posamezni mesec leta 2017 (%).
Vir: Izračuni doc. dr. Draga Paplerja (2018)

delezi_proizvodnje_600

Slika 2: Deleži proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Gorenjskih elektrarnah v obdobju 2005 – 2017 (%)
Vir: Izračuni doc. dr. Draga Paplerja (2018).

 

Okoljski prihranki hidroelektrarn

V podjetju Gorenjske elektrarne proizvodnja električne energije oddana v omrežje in v interno omrežje končnih odjemalcev je v letu 2017 znašala 51.702 MWh. Po deležih so hidroelektrarne predstavljale 90,55 % delež prodaje, sončne elektrarne 7,06 % delež in soproizvodnja pa 2,39 % delež.

V letu 2017 je bila skupna proizvodnja ekološko čiste električne energije iz hidroelektrarn podjetja Gorenjske elektrarne 46.818 MWh. Proizvedena električna energija iz hidroelektrarn daje okoljske prihranke in sicer po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan pri izračunu CO2 (0,5 kg CO2/kWh) za leto 2017 zmanjšanje 23.409 ton emisij CO2.

Skupno zmanjšanje CO2 iz hidroelektrarn, sončnih elektrarn in soproizvodnje toplote in električne energije podjetja Gorenjske elektrarne v letu 2017 je bilo za 25.851 ton emisij CO2.

okoljski_prihranek_600

Slika 3: Okoljski prihranek zmanjšanja emisij CO2 zaradi proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah v obdobju 2005 – 2017 (t)
Vir: Izračuni doc. dr. Draga Paplerja (2018).

 

Okoljski prihranki sončnih elektrarn

V letu 2017 je bila skupna proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn oddana v distribucijsko omrežje in v interno omrežje končnih odjemalcev podjetja Gorenjske elektrarne 3.648 MWh, kar predstavlja 7,06 % delež vse proizvedene električne energije Gorenjskih elektrarn.

Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn daje okoljske prihranke in sicer po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan pri izračunu CO2 (0,5 kg CO2/kWh) za leto 2017 za 1.824 ton emisij CO2. Kumulativni okoljski prihranek emisij CO2 iz sončnih elektrarn podjetja Gorenjske elektrarne od leta 2005 do konca leta 2017 je 10.179,3 ton emisij CO2.

okoljski_prihranek_2_600

Slika 4: Okoljski prihranek zmanjšanja emisij CO2 zaradi proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah v obdobju 2005 – 2017 (t)
Vir: Izračuni doc. dr. Draga Paplerja (2018).

 

Okoljski prihranki kogeneracijskih enot v letu 2017

V letu 2017 je bila skupna proizvodnja električne energije iz kogeneracijskih enot na zemeljski plin oddana v distribucijsko omrežje in v interno omrežje končnih odjemalcev 1.236 MWh, kar predstavlja 2,39 % delež vse proizvedene električne energije Gorenjskih elektrarn.

Okoljski prihranki iz soproizvodnje električne energije so zmanjšanje 617,6 ton emisij CO2.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave