Trenutno pregledujete:

Strategija vlaganj v sodobno infrastrukturo

19.04.2018
Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo
Poslovni rezultati skupine Elektro Gorenjska, ki jo sestavljata matična družba Elektro Gorenjska, d. d. in odvisna družba Gorenjske elektrarne, d. o. o. za leto 2017 so uspešni.

Na poslovanje je najbolj vplivalo dosledno izvajanje strategije obeh družb. Značilna je povečana potreba po konični moči pri odjemalcih in izvajanje projektov na področju učinkovite rabe energije.

TRI ČETRTINE OMREŽJA V KABELSKI IZVEDBI V ZEMLJI

Skupni delež podzemnega kabelskega omrežja družbe Elektro Gorenjska znaša že 73 %, kar jo uvršča ob bok državam kot so Avstrija, Švedska, Švica, Nemčija in Luksemburg. Delež podzemnega kabelskega omrežja se letno povečuje, konec leta 2017 je bil delež srednje napetostnega omrežja pod zemljo 63 %, delež nizkonapetostnega omrežja pa kar 83 %. Za investicijske projekte, katerih osnovni cilj je gradnja robustnega in stabilnega omrežja ob pomoči naprednih tehnologij, so v letu 2017 namenili 16,4 milijona evrov. Skupaj so izvedli več kot 350 investicijskih projektov. Položenih je bilo 52 kilometrov novih srednje napetostnih in 95 kilometrov nizkonapetostnih kablov na Gorenjskem, pristopili so k dodatnim ojačitvam na območjih, ki so občutljivejša na vremenske razmere (Jezersko in Bohinj). Pri končnih uporabnikih so doslej namestili napredne števce pri polovici uporabnikov.

Značilna je bila tudi rast distribucije električne energije ter povečane potrebe po konični moči zaradi večje intenzivnosti gospodarstva ter večje uporabe toplotnih črpalk.

»V primerjavi z letom 2016 se je odjem električne energije povečal za 3,3 %, skupaj smo uporabnikom na Gorenjskem tako zagotovili kar 1.103,725 GWh električne energije. V letu 2017 smo zaključili z večino strateških projektov, začeli z implementacijo novega geografskega informacijskega sistema, pridobili standard kakovosti ISO/IEC 27001: 2013 – sistem vodenja varovanja informacij ter zaključili razvojni projekt INCREASE,« je dejal na srečanju z novinarji 17. aprila 2018, mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektro Gorenjska, d. d. iz Kranja.

PROJEKTI V UČINKOVITO RABO ENERGIJE

Strategija odvisne družbe Gorenjske elektrarne, d.o.o. je v fleksibilni proizvodnji čiste energije, trajnostni mobilnosti, razvoju energetskega nadzornega sistema in v energetskem managementu za podjetja.

»Gorenjske elektrarne aktivno vstopajo po poti razvoja e-mobilnosti na Gorenjskem. Doslej smo v partnerstvu postavili že deset električnih polnilnih postaj na Gorenjskem, ki jih tudi sami upravljajo,« je še izpostavil Aleš Ažman, direktor družbe Gorenjske elektrarne, d.o.o. iz Kranja. Izpostavil je projekte s katerimi se podjetje iz klasičnega proizvajalca električne energije spreminja v upravljalca električne energije, tako na področju učinkovite rabe kot na področju elektro mobilnosti.

USPEŠNO POSLOVANJE 2017

Družba Elektro Gorenjska, d. d., je v letu 2017 ustvarila 39,6 milijonov evrov prihodkov, čisti dobiček znaša 7,165 milijonov evrov. Dve tretjini dobička namenja v nadaljnje investicije v elektroenergetsko infrastrukturo s čemer bodo zadovoljili 89.361 uporabnikov na distribucijskem omrežju.

Družba Gorenjske elektrarne, d. o. o., je v letu 2017 ustvarila 3.836.342 evrov prihodkov,  dobiček pred obdavčitvijo je znašal 439.420 evrov, dodana vrednost na zaposlenega je znašala 141.355 evrov. Količina proizvedene električne energije je znašala 52.099 MWh. Struktura prihodkov je 49 % od prodaje električne energije v hidroelektrarnah, 29 % od prodaje električne energije v sončnih elektrarnah, 7 % od prodaje v soproizvodnji toplote in električne energije in 15 % od projektov učinkovite rabe energije in ostalo.

NALOŽBE V LETU 2018

V letu 2018 nameravajo v družbi Elektro Gorenjska, d. d. za investicije nameniti dobrih 16 milijonov evrov. Več kot polovica sredstev bo usmerjena v širjenje in ojačitve srednje in nizkonapetostnega omrežja. Zgradili bodo 130 kilometrov novih kabelskih povezav, tako na mestih, ki so najbolj izpostavljena vremenskim razmeram, kot tudi na delih, pri katerih se izteka življenjska doba uporabljenih materialov. Zgradili bodo tudi 25 novih transformatorskih postaj. Za trajnostni razvoj regije je distribucija, ki zagotavlja ustrezno energetsko infrastrukturo, ključnega pomena. Energetski sistem je eden glavnih akterjev prehoda v nizkoogljično družbo. Večji projekt v letu 2018 je izgradnja ustrezne elektroenergetske infrastrukture z energetskim objektom RTP Brnik za nastajajočo industrijsko cono ob letališču Jožeta Pučnika tet začetek izgradnje novega 110 kV GIS-stikališča v RTP Škofja Loka. Z digitaliziranimi storitvami bodo še učinkovitejši in dostopnejši uporabniku, cilj je do leta 2021 namestiti napredne števce pri vseh uporabnikih.

V družbi Gorenjske elektrarne bodo svoje prihodke ustvarjali s prodajo električne energije, proizvedene v 16 malih hidroelektrarnah, v 18 sončnih elektrarnah, iz naslova učinkovite rabe energije ter s prodajo toplote in električne energije, proizvedene v petih enotah soproizvodnje toplotne in električne energije z visokim izkoristkom. V zadnjih letih je bil zgrajen nadzorni sistem za daljinsko upravljanje hidroelektrarn, družba ponuja lasten produkt za energetski management, ki podjetjem omogoča učinkovitejše upravljate z energijo ter se vključuje v izgradnjo infrastrukture za polnilnice električnih vozil.

BODOČI IZZIVI

Naraščajoče potrebe uporabnikov zahtevajo še bolj robustna omrežja, ki bodo omogoča vključevanje večjega števila novih uporabnikov in posledično večjo porabo električne energije. Vključeni so v raziskovalno-razvojne projekte, s katerimi sledijo in uvajajo nove tehnologije v okviru demonstracijskih okoljih s testiranji novih konceptov vodenja in obratovanja distribucijskih omrežij ob vse večjem številu razpršenih virov in uporabnikov.

Na Gorenjskem narašča delež samooskrbnih sončnih elektrarn na strehah družinskih hiš in uporaba toplotnih črpalk. Na Gorenjskem so leta 2016 izdali 42 soglasij za priključitev, leta 2017 pa kar 130, v prvem kvartalu leta 2018 pa tudi že 44.

V družbi Gorenjske elektrarne je cilj in usmeritev uporaba inovativnih tehnoloških rešitev pri optimalnem obratovanju, upravljanju in monitoringu proizvodnih naprav ter vključitev proizvodnih objektov v sistem negativne terciarne regulacije.

Zgrajeni referenčni objeti kot je naprimer Zeleni trgovski center Merkur z delno samooskrbo električne energije, električno polnilnico ta avtomobile, rabo zelene električne energije v stavbi, učinkovito električno razsvetljavo in energetskim upravljanjem, predstavljajo tržno podjetniško priložnost in za uporabnike celovito rešitev na področju učinkovite rabe energije ter trajnostne mobilnosti v prihodnje.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave