Trenutno pregledujete:

Politika družbe

Politika

Politika pokriva področje vodenja kakovosti in upravljanja z energijo.

Cilji družbe

Cilji družbe so usmerjeni k stalni in zanesljivi proizvodnji električne energije, v optimiziranje obratovanja glede na razpoložljive vremenske razmere, k izvajanju rednega in planiranega vzdrževanja v terminih, ki ne vplivajo na obseg proizvodnje in k iskanju novih obnovljivih virov energije.

Cilj družbe je tudi razvijati in tržiti sodobne storitve upravljanja z energijo, namenjene vsem poslovnim odjemalcem energije in so razvite na način, da spodbujajo k stalnim izboljšavam izvajanja procesov.

Zaveza

Zavezujemo se za spremljanje in izpolnjevanje vseh zakonodajnih in drugih prostovoljnih zahtev na področju delovanje družbe, ki pripomore k visoki stopnji varstva pri delu in varovanju premoženja ter nenehnemu izobraževanju zaposlenih, kar pripomore k izboljšanju procesov poslovanja in proizvodnje.

Zavezujemo se k zagotavljanju potrebnih informacij in virov za izvedbo izvedbenih ciljev, razvojnih aktivnosti in snovanj za izboljšanje energetske učinkovitosti, nabave in vgradnje energetsko učinkovitih proizvodov in storitev ter stalnega izboljševanja energetske učinkovitosti.

Vizija 2020

Do leta 2020 želimo postati najbolj uspešno malo podjetje na  slovenskem trgu v panogi proizvodnja in upravljanja z električno energijo.

Smo fleksibilen proizvajalec čiste energije in eden najbolj prepoznavnih ponudnikov inovativnih energetskih storitev v lokalnem okolju, ki svojim kupcem zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo.

Našo dodano vrednost na zaposlenega, bomo podvojili glede na leto 2015.

Poslanstvo

S proizvodnjo energije na okolju prijazen način in izvedbo storitev za povečanje učinkovite rabe energije prispevamo k trajnostnemu razvoju za lepše prihodnje sožitje človeštva in narave.

Ključne strateške usmeritve:

  • Povečanje deleža proizvodnje na okolju prijazen način, ki temelji na uporabi obnovljivih virov dostopnih v lokalnem okolju (energija vode, energija sonca, lesna biomasa);
  • Z avtomatizacijo in nadgradnjo proizvodnje povečevati dodano vrednost;
  • Izvedba projektov na osnovi sistema samooskrbe (net meteringa);
  • Radikalno znižanje stroškov poslovanja z novo organizacijo podjetja;
  • Postati prepoznaven ponudnik storitev za povečevanje učinkovite rabe energije;
  • Izvedba projektov na bazi energetskega pogodbeništva;
  • Izkoriščanje novih poslovnih priložnosti povezanih z energetskim varovanjem okolja;
  • Postavitev in trženje lastnega sistema za centralni nadzor podatkov nad porabo energije;
  • Obnova proizvodnih objektov z namenom vključitve v sistem obratovalnih podpor;
  • Vstop na trg e-mobilnosti.
Kranj, 6. november 2019                             
Direktor:
Aleš Ažman, MBA

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave