Trenutno pregledujete:

Poslanstvo in vizija

Vizija 2020

Do leta 2020 želimo postati najbolj uspešno malo podjetje na  slovenskem trgu v panogi proizvodnja in upravljanja z električno energijo. Našo dodano vrednost na zaposlenega bomo podvojili glede na leto 2015 in ustvarili več kot 2,5 mio. Eur čistega dobička.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je: s proizvodnjo energije na okolju prijazen način in izvedbo storitev za povečevanje učinkovite rabe energije poskrbeti za lepše prihodnje sožitje človeštva in narave.

Cilji

Cilji družbe so usmerjeni k stalni in zanesljivi proizvodnji električne energije, v optimiziranje obratovanja glede na razpoložljive vremenske razmere, k izvajanju rednega in planiranega vzdrževanja v terminih, ki ne vplivajo na obseg proizvodnje in k iskanju novih obnovljivih virov energije.

Cilj družbe je tudi razvijati in tržiti sodobne storitve upravljanja z energijo, namenjene vsem poslovnim odjemalcem energije in so razvite na način, da spodbujajo k stalnim izboljšavam izvajanja procesov.

Zavezujemo se za spremljanje in izpolnjevanje vseh zakonodajnih in drugih prostovoljnih zahtev na področju delovanje družbe, ki pripomore k visoki stopnji varstva pri delu in varovanju premoženja ter nenehnemu izobraževanju zaposlenih, kar pripomore k izboljšanju procesov poslovanja in proizvodnje.

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave