Trenutno pregledujete:

Zgodovina

zgodovina-01_350zgodovina-02_350

 • 1949 - Ustanovljeno je bilo podjetje Gorenjske elektrarne Kranj z elektrarnami: Termoelektrarno Ljubljana, Hidroelektrarno Sava Brod, Elektrarno Sava Kranj (novo ime za nacionalizirano Elektrarno Vinko Majdič), Hidroelektrarno Kokra Kranj, Hidroelektrarno Pristava Tržič, Hidroelektrarno Žirovnica, Hidroelektrarno Kranjska Gora, Hidroelektrarno Sora Fužine, Hidroelektrarno Sora Škofja Loka, Hidroelektrarno Savica Bohinj, Hidroelektrarno Cerklje, Hidroelektrarno Krka Zagradec in Hidroelektrarno Prečna pri Novem mestu.
 • 1952 - Ustanovljeno je bilo podjetje Savske elektrarne Kranj. Zaradi spojitve sta bili izbrisani podjetji Gorenjske elektrarne in Savske elektrarne Moste.
 • 1953 - Ustanovljeno je bilo podjetje Elektrarna Sava Kranj, s sedmimi malimi hidroelektrarnami: Sava, Pristava, Cerklje, Sora Škofja Loka, Rudno, Sora Fužine in Kokra.
 • 1963 - Hidroelektrarnam sta se pridružili HE Savica in MHE Kranjska Gora. V tem letu je bilo ustanovljeno tudi podjetje Elektro-Kranj, Kranj, kamor je bilo priključeno podjetje Elektrarna Sava-Kranj kot samostojna organizacijska Proizvodna enota Elektro Kranj.
 • 1974 - TOZD Elektro Sava Kranj je delovala v okviru OZD Elektro Kranj in od leta 1979 v okviru novoustanovljene delovne organizacije Elektro Gorenjska. V tem času so bile zgrajene še HE Soteska, MHE Standard (rekonstrukcija), MHE Davča, MHE Sorica, MHE Mojstrana, MHE Jelendol in HE Lomščica.
 • 1991 - V okviru javnega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Gorenjska, ki se je leta 1998 preoblikovala v delniško družbo, je delovala samostojna Poslovna enota Sava in od leta 2001 Poslovna enota za proizvodnjo električne energije.
 • 2002 - Ustanovljeno je bilo podjetje Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d.o.o., katerega lastnik je Elektro Gorenjska, d.d.
 • 2005 - Gorenjske elektrarne so odprle prvo sončno elektrarno Radovljica nazivne moči 16 kW.
 • 2006 - Kot prepoznaven proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov na okolju prijazen način je podjetje začelo investirati v sončne elektrarne. Kot druga zgrajena sončna elektrarna je bila sončna elektrarna Labore nazivne moči 30,9 kW.
 • 2007 - Začela se je prenova zajetja akumulacijske hidroelektrarne Lomščica, ki je bila zaključena leta 2008. Postavljena je bila tretja sončna elektrarna SE Strahinj nazivne moči 89,9 kW, ki je bila ob odprtju največja sončna elektrarna v Sloveniji.
 • 2008 - Na Dnevih energetikov sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Časnik Finance aprila 2008 podelila priznanje za sonaravni projekt 2008 partnerskega razvojno izobraževalnega modela pri izgradnji sončne elektrarne Strahinj Gorenjskim elektrarnam in Biotehniškem centru Naklo, priznanje energetski menedžer 2008 pa Dragu Paplerju. Junija 2008 je začela obratovati sončna elektrarna Preddvor nazivne moči 60,2 kW, decembra 2008 pa sončna elektrarna Križe nazivne moči 80,4 kW.
 • 2009 - Začetek obratovanja sončne elektrarne Trata nazivne moči 43,7 kW ter nakup HE Zvirče nazivne moči 370 kW in HE Suhelj nazivne moči 160 kW.
 • 2010 - Na Dnevih energetikov sta Ministrstvo za gospodarstvo in Časnik Finance aprila 2010 podelila posebno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje elektrike Dragu Paplerju iz Gorenjskih elektrarn. Novembra 2010 je bil začetek obratovanja sončne elektrarne Labore 2 nazivne moči 23 kW, nakup kogeneracije v upravni stavbi Elektra Gorenjska, kogeneracije OŠ Tržič ter nakup poslovnega deleža v kogeneracijah Iskra Vzdrževanje in Iskra Invest.
 • 2011 - V avgustu je bila v omrežje vključena sončna elektrarna Primskovo. Elektrarna s 35,1 kW nazivne moči stoji na strehi skladišča družbe Elektro Gorenjska. Decembra je družba odprla največjo sončno elektrarno na Gorenjskem, SE Merkur. Objekt z nazivno močjo 800 kW stoji na strehi skladišč družbe Merkur v Naklem. Poleg tega sta bili v decembru v obratovanje vključeni tudi sončni elektrarni SE OŠ Šenčur na strehi osnovne šole v Šenčurju nazivne moči 241,4 kW in sončna elektrarna SE Jela Janežiča na strehi OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki nazivne moči 104,1 kW.
 • 2012 - Do konca junija so bile zgrajene štiri lastne sončne elektrarne in sicer: sončna elektrarna na Domu starejših občanov Naklo moči  40,94 kW, sončna elektrarna na Športni dvorani Trata moči 134,35 kW, sončna elektrarna Merkur Primskovo 408 kW in sončna elektrarna Merkur 2 v Naklem moči 931,30 kW. Do začetka ogrevalne sezone je bila zgrajena kogeneracija  Merkur v Naklem električne moči 150 kW in toplotne moči 231 kW. V okviru projektov učinkovite rabe energije je bila prenovljena razsvetljava v trgovskem centru Merkur Primskovo.
 • 2013 - Izvedena je bila prenova spletne strani www.gek.si in organiziran 3. Forum obnovljivih virov prihodnosti na Bledu. Zgrajena je bila kogeneracija Merkur 2 na Kolodvorski ulici v Kranju električne moči 49,9 kW in toplotne moči 85 kW. V okviru projektov učinkovite rabe energije je bila prenovljena razsvetljava v trgovskih centrih Merkur Naklo, Merkur Novo mesto, Merkur BTC Ljubljana, Merkur Vič Ljubljana in kompresorska postaja Plutal 2000. Zamenjani so bili sončni moduli na sončni elektrarni Športne dvorane Trata. Potekala je izgradnja centra vodenja proizvodnih virov s sistemom SCADA. Uvedena je bila prodaja le novega ekološko in energetsko učinkovitega izdelka lesnih peletov na trgu.
 • 2014 - S tretjo fazo izvedbe SCADA je bil dokončan center vodenja proizvodnih virov in z delno avtomatizacijo hidroelektrarne Sava optimirano vodenje elektrarne brez stalne posadke. Prenovljena je bila hidromehanska oprema v hidroelektrarni Sava ter izdelan čistilni stroj in avtomatizacija jezu v hidroelektrarni Zvirče. Zgrajena je bila sončna elektrarna na strehi poslovne stavbe Gorenjskih elektrarn moči 12,3 kW in kupljena sončna elektrarna HIT moči 213 kW v Novi Gorici. Izvedena je bila prenova notranje razsvetljave v trgovskih centrih Merkur Jesenice in Merkur Celje Hudinja. V akciji prodaje novega ekološko in energetsko učinkovitega izdelka na trgu je bilo prodano 500 ton lesnih peletov. Družba je vzpostavila in certificirala sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001.
 • 2015 - Gorenjske elektrarne so razvile nov energetski nadzorni informacijski sistem »GEKenergija«, ki je namenjen spremljanju in vrednotenju proizvodnje ali porabe energentov, ki daje prihranke. Oblikovana je bila nova storitev Energetski menedžment, namenjena podjetjem v storitvenem in industrijskem sektorju, ki nimajo lastnih kadrovskih resursov na področju upravljanja z energijo. Družbi je bil v začetku leta 2015 podeljen certifikat sistema vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001. Uspešno je bil zaključen projekt prenove kotlovnice na sedežu družbe Elektro Gorenjska. Gorenjske elektrarne in Merkur trgovina sta slavnostno predstavila Zeleni trgovski center prihodnosti, ki s pomočjo internega priklopa koristi proizvedeno električno energijo iz sončne elektrarne, ki je montirana na strehi centra. Ob centru je bila postavljena električna polnilnica za električna vozila. Z nakupom električnega avtomobila so Gorenjske elektrarne stopile na pot električne mobilnosti.
 • 2016 - Podjetje Gorenjske elektrarne je uvedlo avtomatizacijo agregata A in B hidroelektrarne Sava in izvedlo zamenjavo upravljalnega sistema hidroelektrarne Lomščica in hidroelektrarne Cerklje. Izvedena je bila sanacija dovodnega kanala hidroelektrarne Sava. Izboljšana je bila požarna zaščita sončne elektrarne Merkur Primskovo. V okviru projektov učinkovite rabe energije je bila prenovljena razsvetljava v PP Mesni industriji Zalog. Izvedena je bila nadgradnja centralnega energetsko nadzornega informacijskega sistema »GEKenergija« ter vzpostavitev sistema v stavbah Biotehniškega centra Naklo, Podjetniškega centra Kranj in Potovalne agencije Alpetourja. Družbi je bil konec leta 2016 podeljen certifikat ISO 50001 za upravljanje z energijo. Organiziran je bil 4. Forum obnovljivih virov prihodnosti v Strahinju.
 • 2017 - Z reorganizacijo je podjetje Gorenjske elektrarne dalo poudarek projektnemu vodenju in dejavnost vzdrževanja proizvodnih virov izčlenila v odvisno hčerinsko družbo GEK Vzdrževanje. Izvedena je bila avtomatizacija agregata hidroelektrarne Škofja Loka, izboljšana požarna zaščita z optimajzerji na sončnih elektrarnah Merkur Primskovo in Merkur 2 ter izvedeni projekti optimizacije merilnih mest in postavitve električnih polnilnic z zaledno pisarno. Z lastnimi resursi na področju svetovanja kakovosti je bil izveden prehod sistema vodenja kakovosti na novo verzijo standarda ISO 9001:2015, za kar je družba pridobila certifikat decembra 2017. Z redno zunanjo presojo so bile preverjene izboljšave standarda ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo, ki je bil vključen v integriran sistem vodenja kakovosti družbe.
 • 2018 - Družba je podpisala pogodbo o izvajanju storitev energetskega upravljavca vseh javnih objektov v občini Radovljica ter pogodbo z Mestno občino Kranj in konzorcijem družb Petrol, d. d, Ljubljana, Domplan, d. d., Kranj za izvedbo energetske prenove stavb v lasti Mestne občine Kranj. Prek energetskega pogodbeništva bo celovito ali delno energetsko prenovljenih 22 objektov, od tega bodo Gorenjske elektrarne vključene v sedem objektov. Gorenjske elektrarne so s strani Agencije za energijo prejele sklep, s katerim je bil potrjen idejni projekt prenove energetskega objekta HE Sava Kranj. V okviru projekta je predvidena celovita prenova celotnega kompleksa HE in izgradnja nove strojnice z nazivno močjo 3,9 MW in z letno proizvodnjo 18.000 MWh. Prenovljen objekt bo tako lahko vstopil v novo 15-letno podporno shemo. Družba je konec leta 2018 s podjetjem Gajles d.o.o. podpisala pogodbo za nakup 80-odstotnega deleža v kotlovnici na lesno biomaso z močjo 500 kW v Tržiču. Z novo naložbo družba vstopa na trg lesne biomase z namenom širjenja portfelja proizvodnih virov in povečanja dodane vrednosti zaposlenih v družbi.
 • 2019 - Podjetje Gorenjske elektrarne se je v poslovni strategiji usmerilo v proizvodnjo čiste energije iz obnovljivih virov dostopnih v lokalnem okolju (energija vode, energija sonca, lesna biomasa). Izveden je bil nakup podjetja Energetika Pogačnik, d.o.o., ki je imelo v lasti enoto soproizvodnje toplote in elektrike na lesni plin moči 45 kWe bruto električne moči in 90 kW toplote ter nakup enot soproizvodnje toplote in elektrike na lesni plin moči 90 kWe bruto električne moči in 180 kW toplote od podjetja Gaj les. Podjetje je pristopilo k sanaciji Male hidroelektrarne Standard.
  S tremi projekti je podjetje uspešno kandidiralo na četrtem javnem pozivu Agencije za energijo in sicer z dvema sončnima elektrarnama na strehi Trgovskega centra  Merkur Nova Gorica moči 264 kW, sončno elektrarno na strehi Trgovskega centra Merkur Maribor moči 250 kW in obnove obstoječe hidroelektrarne Rudno. Konzorcij podjetij Gorenjske elektrarne, Petrol in Domplan je bil na osnovi oddane ponudbe in konkurenčnega dialoga izbran s strani Univerze v Mariboru za izvedbo projekta Celovita energetska prenova objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju. V okviru konzorcija je bila izvedena energetska sanacija stavb v lasti Mestne občine Kranj, nadalje poteka razpis za energetsko sanacijo preostalih stavb v lasti občine.
  Izvedeni so bili projekti optimizacije merilnih mest, postavljena je bila e-polnilnica za električna vozila  pred trgovskim centrom Merkur Jesenice. Vzpostavil se je sistem zaračunavanja na e-polnilnicah in sicer Gremo na elektriko. Omenjenemu sistemu so se priključile tudi občina Preddvor, Tržič in Radovljica, za katere Gorenjske elektrarne upravljajo in vzdržujejo e-polnilnice.     
  Z lastnimi resursi na področju svetovanja kakovosti je bil izveden prehod sistema vodenja kakovosti na novo verzijo standarda ISO 50001:2018, za kar je družba pridobila certifikat novembra 2019. Z redno zunanjo presojo so bile preverjene izboljšave standarda za upravljanje z energijo, ki je bil vključen v integriran sistem vodenja kakovosti družbe.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave