Trenutno pregledujete:

Male hidroelektrarne so pomembne pri cilju doseganja 20 % deleža obnovljivih virov

Avtor:
doc. dr. Drago Papler
doc. dr. Drago Papler
svetovanje na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo

Za doseganje cilja 20 % deleža obnovljivih virov do leta 2020 bo na področju doprinosa z vidika hidroelektrarn potrebno zagotoviti ustrezne pogoje in spodbude kot je poenostavitev in skrajšanje trajanja upravnih postopkov, uvedbo celovitega sistema podpor obnovljivih virov energije (finančne, davčne), vzpostavitev učinkovitega nadzora gradnje in obratovanja, izdelavo strokovnih osnov in statističnih podatkov,  izvedbo ukrepov vzgoje in izobraževanja in ustrezne odkupne cene električne energije za kvalificirane proizvajalce.

Proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah je doživela velik razmah po letu 1985, ko se je v Sloveniji začelo sistematično spodbujanje gradnje malih hidroelektrarn po programu splošne ljudske obrambe. Z uveljavitvijo energetskega zakona in sprejemom podzakonskih aktov je bil status kvalificiranih proizvajalcev in  odkup električne energije urejen. V Sloveniji delujoče male hidroelektrarne z instalirano močjo 81,5 MW so v najbolj ugodnem hidrološkem letu leto 2004 proizvedle 444 GWh električne energije oziroma 4,5 % porabljene energije v Sloveniji. V 17 kvalificiranih hidroelektrarnah podjetja Gorensjke elektrarne je bilo proizvedeno 4,63 % potreb po električni energiji gorenjske regije. Lorenzova krivulja in Ginijev koeficient kažeta na visoko koncentracijo dobaviteljev in srednje močno koncentracijo hidroelektrarn. Na proizvodnjo električne energije vplivajo tehnični in naravni dejavniki, kar ugotavljamo z regresijsko analizo.
Cilj doseganja 20 % deleža obnovljivih virov energije do leta 2020 bi bilo možno doseči ob ustrezni državni spodbujevalni politiki za novogradnje in cenovni politiki odkupa električne energije od kvalificiranih proizvajalcev.

Galerija

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave