Trenutno pregledujete:

Predavatelji

 

Matjaž Eržen
Dejan Ferlin
Gašper Genorio
doc. dr. Henrik Gjerkeš
dr. Viktor Jejčič
Iztok Jenko
Blanka Kaker
Dr. Nike Kranjc
Marko Novak
doc. dr. Drago Papler
Rok Šimenc
 • Matjaž Eržen
 • Dejan Ferlin
 • Gašper Genorio
 • doc. dr. Henrik Gjerkeš
 • dr. Viktor Jejčič
 • Iztok Jenko
 • Blanka Kaker
 • Dr. Nike Kranjc
 • Marko Novak
 • doc. dr. Drago Papler
 • Rok Šimenc

 

 

Matjaž Eržen
Dejan Ferlin
Gašper Genorio
doc. dr. Henrik Gjerkeš
dr. Viktor Jejčič
Iztok Jenko
Blanka Kaker
Dr. Nike Kranjc
Marko Novak
doc. dr. Drago Papler
Rok Šimenc
Matjaž Eržen
Matjaž Eržen se je po diplomi na Fakulteti za strojništvo leta 1998 zaposlil v Oddelku razvoj in raziskave podjetja Iskraemeco, d. d.. Od leta 2006 do 2010 je bil svetovalec za učinkovito rabo energije v Elektru Gorenjska, d. d., kjer je bil zadolžen za projekte učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, s katerimi se je podjetje v tistem času pričelo aktivneje ukvarjati. S podobnim delom nadaljuje tudi v Gorenjskih elektrarnah, d.o.o., kjer trenutno vodi Službo za učinkovito rabo energije.
Miha Flegar
Miha Flegar, diplomirani inženir elektrotehnike, je leta 2002 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, smer energetska tehnika in avtomatizacija postrojev. Z diplomsko nalogo je raziskal vpliv elektromotorskega pogona na kvaliteto električne napetosti, s poudarkom na harmonskem popačenju in flikerjih. Po zaključku študija se je zaposlil v podjetju Gorenjske elektrarne, d. o. o., kjer dela na področju AMR sistemov, diagnostičnih meritev in zaščite na električnih strojih ter na področju vzdrževanja in obratovanja energetskih naprav ter raziskovalnem projektu Superman. Od leta 2005 se ukvarja s področjem fotovoltaike. Leta 2015 je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani zaključil študij in pridobil strokovno izobrazbo kot magister inženir elektrotehnike. Kot predavatelj sodeluje na strokovnih konferencah združenja elektroenergetikov CIGRE – CIRED, fotovoltaičnih konferencah ter forumih Obnovljivi viri prihodnosti. Sodeluje pri izobraževanju in osveščanju v okviru sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami.
Dejan Ferlin
Dejan Ferlin, univerzitetni diplomirani gospodarski inženir strojništva, opravlja funkcijo direktorja v podjetju ADESCO d.o.o. od leta 2008. Na osnovi številnih in raznovrstnih izvedenih energetskih projektov je spoznal tehnične in finančne pasti ter priložnosti, ki so povezane z energetsko učinkovitostjo delovanja stavb, javne razsvetljave in industrije. Tekom sodelovanja s številnimi lokalnimi skupnostmi in podjetji se je ukvarjal s problematiko pomanjkanja podatkov in informacijske podpore pri URE in OVE projektih. Je idejna vodja in hkrati glavni snovalec programske opreme E2 MANAGER, ki nudi informacijsko podporo pri pripravi, izvajanju, nadzoru in poročanju o energetskih projektih. 
Gašper Genorio
Gašper Genorio je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani, Oddelek za geodezijo, smer Prostorska informatika. V podjetju Geoservis, d.o.o. deveto leto nabira izkušnje z vsemi vrstami geodetskih merskih tehnologij, ki se uporabljajo v številnih dejavnostih. Stalen stik s strankami mu omogoča poznavanje aktualnih izzivov, tudi s pomočjo kmetijstva in elektroindustrije.
doc. dr. Henrik Gjerkeš
Henrik Gjerkeš je diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Magistriral in leta 1999 doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot raziskovalec in asistent do leta 2006, ko se je kot univerzitetni profesor – docent zaposlil na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Od leta 2011 je zaposlen na Gradbenem inštitutu ZRMK (GI ZRMK) v Ljubljani in na Univerzi v Novi Gorici (UNG).
Na GI ZRMK vodi dejavnosti na področju trajnostne rabe energije v občinah, kjer se interdisciplinarno prepletajo njegova področja dela in raziskovanja: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, sodobni tehnološki sistemi, koncepti krožnega gospodarstva, regionalni razvoj in evropska kohezijska politika. Na UNG je član Centra za sisteme in informacijske tehnologije in nosilec predmetov na Poslovno-tehniški fakulteti in na Fakulteti za znanosti o okolju. Njegova bibliografija obsega več kot 160 enot, od tega 19 znanstvenih člankov z več kot 60 čistimi citati. 
dr. Viktor Jejčič
S področjem kmetijske tehnike se ukvarja že več, kot tri desetletja, poklicno pot je začel v industriji kmetijskih strojev v razvoju ter nadaljeval v razvojno raziskovalni sferi. Osnovno področje raziskovalno razvojnega delovanja mu je kmetijska tehnika in racionalna raba energije ter  alternativni viri energije v kmetijstvu.  Sodeluje v različnih tujih in domačih projektih, ekspertizah, meritvah itn., na področju kmetijske tehnike in obnovljivih virov energije v kmetijstvu.  Zaposlen je na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Oddelku za kmetijsko tehniko in energetiko, kot raziskovalec in predstojnik  omenjenega oddelka.  Študij na smeri za kmetijsko mehanizacijo, Agronomske fakultete v Zagrebu je končal leta 1986. V letih 1986 do 1987 je bil zaposlen v razvojnem oddelku podjetja TPO Metalka  - Batuje, pri Novi Gorici, kjer je delal na razvoju različnih traktorskih priključnih strojev (stroji za osnovno in dopolnilno obdelavo tal ter nego nasadov).  Konec leta 1987 se je zaposlil na Kmetijskem inštitutu Slovenije na takratnem Zavodu za mehanizacijo (današnji Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko). Magistrski študij  na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani, Mehansko konstrukterska smer je zaključil leta 1994 z nalogo s področja obratovalnih lastnosti rotacijskih strojev za obdelavo tal. Leta 2000 je  doktoriral na Agronomski fakulteti Univerze v Zagrebu - Smer za kmetijsko mehanizacijo s področja energetske učinkovitosti rotacijskih strojev za obdelavo tal. Od začetka leta 1998 je predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Opravil je specializacijo za električno merjenje mehanskih veličin v letih 1987 in 1989 pri podjetju Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt Nemčija. Leta 1995 je opravil specializacijo za preizkušanje kmetijskih strojev in traktorjev po OECD metodologiji v DLG centru Grossumstadt Nemčija, za preizkušanje kmetijskih strojev, traktorjev in procesne tehnike. Vključen je bil, kot koordinator in raziskovalec v večjem številu različnih evropskih in domačih projektov s področja kmetijskih strojev, racionalne rabe energije s kmetijskimi stroji in kmetijsko procesno tehniko in obnovljivih virov energije v kmetijstvu (področje bioplina, biometana, biodizla, rastlinskega olja za energetske namene, odpadne trdne  kmetijske  biomase za energetske namene itn.) in drugje. Sodeloval je tudi v projektu FAO »New and Renewable Sources of Energy«, kjer je delal na možnosti izrabe alternativnih virov energije (sonce in bioplin) na slovenskih kmetijah za energetske potrebe kmetije. Je avtor in soavtor velikega števila poljudnih, strokovnih in znanstvenih prispevkov s področja kmetijske tehnike, racionalne rabe energije in  obnovljivih virov energije v kmetijstvu. V COBISS ima registriranih do leta 2016 - 946 enot. Avtor je tudi dveh knjig s področja traktorske tehnike ter soavtor v eni knjigi za področje kmetijskih strojev za pridelavo poljščin. Na področju patentov je avtor enega domačega patenta in soavtor dveh evropskih patentov s področja kmetijskih strojev. Razvil je večje število eksperimentalnih naprav in specialnih senzorjev za spremljanje porabe energije kmetijskih strojev in procesne tehnike v realnih pogojih  in jih apliciral na različne stroje v različnih raziskovalnih in razvojnih projektih.  Sodeluje že vrsto let s slovensko industrijo (Agromehanika, Omega air, SIP, INO, itn.) pri razvoju kmetijskih strojev, procesne tehnike itn. Za domačo industrijo kmetijskih strojev je razvil specialno merilno opremo za spremljanje delovanja strojev v eksploatacijskih pogojih - ugotavljanje obratovalnih parametrov kmetijskih strojev in porabe energije v delovanju (traktorji Agromehanika, traktorji VILPO, freze in plugi Fužinar, mulčerji INO, traktorji SIP, itn.).  Organiziral je večje število različnih strokovnih seminarjev, kjer je tudi več krat predaval. V Društvu kmetijske tehnike Slovenije je podpredsednik, znotraj omenjenega društva je aktivno vključen v ohranjanje kmetijske tehnične dediščine ter promoviranje sodobnih tehnologij v kmetijstvu.
Iztok Jenko
Iztok Jenko, mag. org., je vodja službe za sončne elektrarne v podjetju Gorenjske elektrarne. Sodeluje z organizacijami pri razvoju OVE in URE ter realizacijo z lokalnimi skupnostmi. Je član strokovnega sveta LEAG (Lokalne energetske agencije Gorenjska), spodbuja promocijo EVK (energetsko varčnega koncepta) v vseh segmentih družbe. Aktivno deluje na področju tržnih priložnosti upravljanja malih elektrarn, izvajanje energetskega managementa upravljanja obstoječih energijskih virov.  Vodi projekte internih priklopov obstoječih sončnih elektrarn po PX3 shemi, spodbujanje delne samooskrbe s pomočjo proizvodnih virov, v zadnjem času pa vedno bolj tudi na področju e-mobilnosti. Izkušnje; pridobljene s področju fotovoltaike; uspešno integrira v sistem izboljšanja učinkovitosti in donosnosti proizvodnih naprav z optimizacijo in nadzorom proizvodnje električne energije.
Marjan Kadivec
Marjan Kadivec je zastopnik podjetja Biomasa d.o.o. za področje Gorenjske. Omenjeno podjetje se ukvarja z načrtovanjem, prodajo, montažo in servisiranjem naprav za proizvodnjo toplotne in električne energije iz lesne biomase. Za področje bivše Jugoslavije zastopajo največjega Evropskega proizvajalca takih naprav, avstrijsko podjetje Fröling. V Sloveniji so do sedaj postavili preko 3.500 kotlovnic, daljinskih sistemov ogrevanja in 45 naprav za proizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase. Na Gorenjskem je Marjan Kadivec sodeloval pri prvem projektu prodaje toplote, podružnične šole Lom pod Storžičem, ki ga je investiralo podjetje Elektro Gorenjska d.d. Poleg tega projekta uspešno delujejo še daljinski sistemi v Kranjski Gori, Mojstrani, na Kovorski v Tržiču, Davči, industrijski coni Ibi v Kranju, na Hujah v Kranju, Trsteniku, Bašlju in v Hrastju. Sodeluje na sejmih, predstavitvah in konferencah o obnovljivih virih energije.
Blanka Kaker
Blanka Kaker, univ. dipl. kem. je od leta 2005 na SIQ strokovna vodja produktov ravnanja z okoljem (ISO 14001, EMAS, ogljični odtis), upravljanja z energijo (ISO 50001) in verifikacijo poročil o emisijah toplogrednih plinov. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti ter predavateljica na različnih konferencah in izobraževanjih z navednih področij. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.
dr. Nike Kranjc
Nike Krajnc je je diplomirana inženirka gozdarstva. Doktorirala je leta 2005 na Biotehniški fakulteti, smer gozdarstvo. Že več kot 20 let je zaposlena kot raziskovalka na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer od leta 2009 dalje vodi oddelek za Gozdno tehniko in ekonomiko. Od leta 2002 vodi domače in tuje raziskovalne projekte, kjer je poudarek na sodelovanju z industrijo ter drugimi končnimi uporabniki znanj (predvsem lastniki gozdov, kmeti ter predstavniki lokalnih skupnosti). Raziskovalno in strokovno delo dr. Nike Krajnc poteka na področju pridobivanja, predelave in učinkovite rabe lesne biomase. V zadnjih 20 letih se je ukvarjala z ocenjevanji potencialov lesne biomase v energetske namene, analizo ekonomičnosti rabe biomase ter s promocijo lesne biomase med različnimi ciljnimi skupinami. Težišče sedanjega raziskovalnega dela je spodbujanje učinkovite rabe ter sodobnih tehnologij pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase na podeželju. Gre za področje, ki je tesno povezano z gozdarsko politiko ter ekonomiko. Njena bibliografija obsega več kot 650 tako strokovnih kot tudi znanstvenih del. 
Marko Novak
Marko Novak je diplomiral leta 2007 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in se zaposlil v podjetju Acroni Jesenice, kjer je deloval na področju vzdrževanja naprav in uvajanju novih tehnologij. Sodeloval je tudi pri projektu prenove kuntinuirno livne naprave, za kar je prejel srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. V začetku leta 2014 se je zaposlil v družbi Gorenjske elektrarne, kjer deluje na področjih vzdrževanja in projektiranja elektro in komunikacijske opreme, vizualizaciji procesov na SCADA sistemu in razvoju sistema upravljanja z energijo s poudarkom na razvoju energetsko informacijskega sistema »GEKenergija«.     
doc. dr. Drago Papler
Doc. dr. Drago Papler ima po izobrazbi interdisciplinarna znanja: doktor znanosti, magister gospodarski inženir, univerzitetni diplomirani ekonomist, diplomirani gospodarski inženir in inženir elektroenergetike. V Elektru Gorenjska je 20 let deloval na področju priprave dela in tehnične komerciale investicij. Po odprtju trga z električno energijo se je ukvarjal z marketingom in prodajo. Od leta 2006 je bil vodja Službe za investicije in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne, kjer mu je bil ob rednem vzdrževanju obstoječih elektrarn cilj izgradnja novih proizvodnih naprav na obnovljive vire energije. Za uspešne in učinkovite raziskovalne, razvojne, izobraževalne in promocijske projekte je prejel več priznanj: nagrado Srečko Kosovel Univerze na Primorskem (2007), priznanje energetski menedžer (2008) za prvonagrajeni sonaravni projekt 2008, Trimovo raziskovano nagrado za magistrsko delo Primerjava razvojnih učinkov obnovljivih virov energije (2009), državno nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (2009), posebno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje elektrike (2010) in pohvalo za uspešno izveden projekt oziroma aktivnosti pri delu združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED (2013).
Od leta 2011 do leta 2014 je bil vodja organizacijske enote Investicije, razvoj in projektiranje v družbi Gorenjske elektrarne. Od januarja 2015 je svetovalec direktorja za raziskave in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne. Leta 2014 je uspešno zaključil projekt uvajanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 v podjetje, leta 2016 pa implementiral standard ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo v sistem vodenja kakovosti podjetja. V družbi Gorenjske elektrarne je od leta 2014 je predstavnik vodstva za sisteme vodenja kakovosti in obvladovanje tveganj, od leta 2016 pa še za vodenje sistemov upravljanja z energijo.
Njegova raziskovalna področja so: elektroenergetika, obnovljivi viri energije, management, ekonomika, agroekonomija in turizem. 
Kot docent za področje ekonomije in predavatelj energetskih in proizvodnih sistemov, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije je vključen v pedagoško delo višjih, visokih in podiplomskih izobraževalnih programov. Sodeluje v strokovnih združenjih ter kot predavatelj na konferencah, vodi projekte trajnostnega razvoja in sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.
Bil je urednik glasil, regijske televizije in zbornikov. Njegova bibliografija obsega 26 izvirnih znanstvenih člankov, 160 prispevkov na konferencah, pet znanstvenih monografij, doktorsko disertacijo, osem strokovnih knjig s področja elektroenergetike, obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja ter šest zgodovinskih domoznanskih knjig in zbornikov.
Rok Šimenc
Rok Šimenc je univerzitetni diplomiran organizator dela, podiplomski študij pa je nadaljeval na Fakulteti za management. Svojo poklicno pot je začel na GEA College d.d., kjer je bil direktor Poslovno izobraževalnega centra. Nato je deset let vodil Razvojno agencijo Sora katero so s področja okolja zaznamovali trije projekti in sicer Ureditev porečja Sore z operacijama odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo, Male komunalne čistilne naprave in v sodelovanju z Gorenjskimi elektrarnami evropski projekt LoCaRe (Low Carbon Economy Regions) v okviru programa  Interreg IV C v okviru katerega je bila narejena študija kogeneracije oz. soproizvodnje pridobivanja električne in toplotne energije na lesno biomaso za Industrijsko cono Trata. 
Sedaj vodi Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC Kranj Poslovno podporni center, na katerem pričenjajo s projektom PEACE_Alps (Pooling Energy Action plans and Enhancing their implementation in the Alps) v okviru programa Interreg Alpin Space, katerega glavni cilj je izdelava Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske. Projekt so podprli tudi vsi župani gorenjskih občin. Prav tako so tukaj že pridobljeni projekti s področja e-mobilnosti kateri se bodo pričeli izvajati v naslednjih mesecih.

Matjaž Eržen

Matjaž Eržen se je po diplomi na Fakulteti za strojništvo leta 1998 zaposlil v Oddelku razvoj in raziskave podjetja Iskraemeco, d. d.. Od leta 2006 do 2010 je bil svetovalec za učinkovito rabo energije v Elektru Gorenjska, d. d., kjer je bil zadolžen za projekte učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, s katerimi se je podjetje v tistem času pričelo aktivneje ukvarjati. S podobnim delom nadaljuje tudi v Gorenjskih elektrarnah, d.o.o., kjer trenutno vodi Službo za učinkovito rabo energije.

Miha Flegar

Miha Flegar, diplomirani inženir elektrotehnike, je leta 2002 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, smer energetska tehnika in avtomatizacija postrojev. Z diplomsko nalogo je raziskal vpliv elektromotorskega pogona na kvaliteto električne napetosti, s poudarkom na harmonskem popačenju in flikerjih. Po zaključku študija se je zaposlil v podjetju Gorenjske elektrarne, d. o. o., kjer dela na področju AMR sistemov, diagnostičnih meritev in zaščite na električnih strojih ter na področju vzdrževanja in obratovanja energetskih naprav ter raziskovalnem projektu Superman. Od leta 2005 se ukvarja s področjem fotovoltaike. Leta 2015 je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani zaključil študij in pridobil strokovno izobrazbo kot magister inženir elektrotehnike. Kot predavatelj sodeluje na strokovnih konferencah združenja elektroenergetikov CIGRE – CIRED, fotovoltaičnih konferencah ter forumih Obnovljivi viri prihodnosti. Sodeluje pri izobraževanju in osveščanju v okviru sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami.

Dejan Ferlin

Dejan Ferlin, univerzitetni diplomirani gospodarski inženir strojništva, opravlja funkcijo direktorja v podjetju ADESCO d.o.o. od leta 2008. Na osnovi številnih in raznovrstnih izvedenih energetskih projektov je spoznal tehnične in finančne pasti ter priložnosti, ki so povezane z energetsko učinkovitostjo delovanja stavb, javne razsvetljave in industrije. Tekom sodelovanja s številnimi lokalnimi skupnostmi in podjetji se je ukvarjal s problematiko pomanjkanja podatkov in informacijske podpore pri URE in OVE projektih. Je idejna vodja in hkrati glavni snovalec programske opreme E2 MANAGER, ki nudi informacijsko podporo pri pripravi, izvajanju, nadzoru in poročanju o energetskih projektih.

Gašper Genorio

Gašper Genorio je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani, Oddelek za geodezijo, smer Prostorska informatika. V podjetju Geoservis, d.o.o. deveto leto nabira izkušnje z vsemi vrstami geodetskih merskih tehnologij, ki se uporabljajo v številnih dejavnostih. Stalen stik s strankami mu omogoča poznavanje aktualnih izzivov, tudi s pomočjo kmetijstva in elektroindustrije.

doc. dr. Henrik Gjerkeš

Henrik Gjerkeš je diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Magistriral in leta 1999 doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot raziskovalec in asistent do leta 2006, ko se je kot univerzitetni profesor – docent zaposlil na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Od leta 2011 je zaposlen na Gradbenem inštitutu ZRMK (GI ZRMK) v Ljubljani in na Univerzi v Novi Gorici (UNG).

Na GI ZRMK vodi dejavnosti na področju trajnostne rabe energije v občinah, kjer se interdisciplinarno prepletajo njegova področja dela in raziskovanja: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, sodobni tehnološki sistemi, koncepti krožnega gospodarstva, regionalni razvoj in evropska kohezijska politika. Na UNG je član Centra za sisteme in informacijske tehnologije in nosilec predmetov na Poslovno-tehniški fakulteti in na Fakulteti za znanosti o okolju. Njegova bibliografija obsega več kot 160 enot, od tega 19 znanstvenih člankov z več kot 60 čistimi citati.

dr. Viktor Jejčič

S področjem kmetijske tehnike se ukvarja že več, kot tri desetletja, poklicno pot je začel v industriji kmetijskih strojev v razvoju ter nadaljeval v razvojno raziskovalni sferi. Osnovno področje raziskovalno razvojnega delovanja mu je kmetijska tehnika in racionalna raba energije ter  alternativni viri energije v kmetijstvu.  Sodeluje v različnih tujih in domačih projektih, ekspertizah, meritvah itn., na področju kmetijske tehnike in obnovljivih virov energije v kmetijstvu.  Zaposlen je na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Oddelku za kmetijsko tehniko in energetiko, kot raziskovalec in predstojnik  omenjenega oddelka.  Študij na smeri za kmetijsko mehanizacijo, Agronomske fakultete v Zagrebu je končal leta 1986. V letih 1986 do 1987 je bil zaposlen v razvojnem oddelku podjetja TPO Metalka  - Batuje, pri Novi Gorici, kjer je delal na razvoju različnih traktorskih priključnih strojev (stroji za osnovno in dopolnilno obdelavo tal ter nego nasadov).  Konec leta 1987 se je zaposlil na Kmetijskem inštitutu Slovenije na takratnem Zavodu za mehanizacijo (današnji Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko). Magistrski študij  na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani, Mehansko konstrukterska smer je zaključil leta 1994 z nalogo s področja obratovalnih lastnosti rotacijskih strojev za obdelavo tal. Leta 2000 je  doktoriral na Agronomski fakulteti Univerze v Zagrebu - Smer za kmetijsko mehanizacijo s področja energetske učinkovitosti rotacijskih strojev za obdelavo tal. Od začetka leta 1998 je predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Opravil je specializacijo za električno merjenje mehanskih veličin v letih 1987 in 1989 pri podjetju Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt Nemčija. Leta 1995 je opravil specializacijo za preizkušanje kmetijskih strojev in traktorjev po OECD metodologiji v DLG centru Grossumstadt Nemčija, za preizkušanje kmetijskih strojev, traktorjev in procesne tehnike. Vključen je bil, kot koordinator in raziskovalec v večjem številu različnih evropskih in domačih projektov s področja kmetijskih strojev, racionalne rabe energije s kmetijskimi stroji in kmetijsko procesno tehniko in obnovljivih virov energije v kmetijstvu (področje bioplina, biometana, biodizla, rastlinskega olja za energetske namene, odpadne trdne  kmetijske  biomase za energetske namene itn.) in drugje. Sodeloval je tudi v projektu FAO »New and Renewable Sources of Energy«, kjer je delal na možnosti izrabe alternativnih virov energije (sonce in bioplin) na slovenskih kmetijah za energetske potrebe kmetije. Je avtor in soavtor velikega števila poljudnih, strokovnih in znanstvenih prispevkov s področja kmetijske tehnike, racionalne rabe energije in  obnovljivih virov energije v kmetijstvu. V COBISS ima registriranih do leta 2016 - 946 enot. Avtor je tudi dveh knjig s področja traktorske tehnike ter soavtor v eni knjigi za področje kmetijskih strojev za pridelavo poljščin. Na področju patentov je avtor enega domačega patenta in soavtor dveh evropskih patentov s področja kmetijskih strojev. Razvil je večje število eksperimentalnih naprav in specialnih senzorjev za spremljanje porabe energije kmetijskih strojev in procesne tehnike v realnih pogojih  in jih apliciral na različne stroje v različnih raziskovalnih in razvojnih projektih.  Sodeluje že vrsto let s slovensko industrijo (Agromehanika, Omega air, SIP, INO, itn.) pri razvoju kmetijskih strojev, procesne tehnike itn. Za domačo industrijo kmetijskih strojev je razvil specialno merilno opremo za spremljanje delovanja strojev v eksploatacijskih pogojih - ugotavljanje obratovalnih parametrov kmetijskih strojev in porabe energije v delovanju (traktorji Agromehanika, traktorji VILPO, freze in plugi Fužinar, mulčerji INO, traktorji SIP, itn.).  Organiziral je večje število različnih strokovnih seminarjev, kjer je tudi več krat predaval. V Društvu kmetijske tehnike Slovenije je podpredsednik, znotraj omenjenega društva je aktivno vključen v ohranjanje kmetijske tehnične dediščine ter promoviranje sodobnih tehnologij v kmetijstvu.

Iztok Jenko

Iztok Jenko, mag. org., je vodja službe za sončne elektrarne v podjetju Gorenjske elektrarne. Sodeluje z organizacijami pri razvoju OVE in URE ter realizacijo z lokalnimi skupnostmi. Je član strokovnega sveta LEAG (Lokalne energetske agencije Gorenjska), spodbuja promocijo EVK (energetsko varčnega koncepta) v vseh segmentih družbe. Aktivno deluje na področju tržnih priložnosti upravljanja malih elektrarn, izvajanje energetskega managementa upravljanja obstoječih energijskih virov.  Vodi projekte internih priklopov obstoječih sončnih elektrarn po PX3 shemi, spodbujanje delne samooskrbe s pomočjo proizvodnih virov, v zadnjem času pa vedno bolj tudi na področju e-mobilnosti. Izkušnje; pridobljene s področju fotovoltaike; uspešno integrira v sistem izboljšanja učinkovitosti in donosnosti proizvodnih naprav z optimizacijo in nadzorom proizvodnje električne energije.

Marjan Kadivec

Marjan Kadivec je zastopnik podjetja Biomasa d.o.o. za področje Gorenjske. Omenjeno podjetje se ukvarja z načrtovanjem, prodajo, montažo in servisiranjem naprav za proizvodnjo toplotne in električne energije iz lesne biomase. Za področje bivše Jugoslavije zastopajo največjega Evropskega proizvajalca takih naprav, avstrijsko podjetje Fröling. V Sloveniji so do sedaj postavili preko 3.500 kotlovnic, daljinskih sistemov ogrevanja in 45 naprav za proizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase. Na Gorenjskem je Marjan Kadivec sodeloval pri prvem projektu prodaje toplote, podružnične šole Lom pod Storžičem, ki ga je investiralo podjetje Elektro Gorenjska d.d. Poleg tega projekta uspešno delujejo še daljinski sistemi v Kranjski Gori, Mojstrani, na Kovorski v Tržiču, Davči, industrijski coni Ibi v Kranju, na Hujah v Kranju, Trsteniku, Bašlju in v Hrastju. Sodeluje na sejmih, predstavitvah in konferencah o obnovljivih virih energije.

Blanka Kaker

Blanka Kaker, univ. dipl. kem. je od leta 2005 na SIQ strokovna vodja produktov ravnanja z okoljem (ISO 14001, EMAS, ogljični odtis), upravljanja z energijo (ISO 50001) in verifikacijo poročil o emisijah toplogrednih plinov. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti ter predavateljica na različnih konferencah in izobraževanjih z navednih področij. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.

dr. Nike Krajnc

Nike Krajnc je je diplomirana inženirka gozdarstva. Doktorirala je leta 2005 na Biotehniški fakulteti, smer gozdarstvo. Že več kot 20 let je zaposlena kot raziskovalka na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer od leta 2009 dalje vodi oddelek za Gozdno tehniko in ekonomiko. Od leta 2002 vodi domače in tuje raziskovalne projekte, kjer je poudarek na sodelovanju z industrijo ter drugimi končnimi uporabniki znanj (predvsem lastniki gozdov, kmeti ter predstavniki lokalnih skupnosti). Raziskovalno in strokovno delo dr. Nike Krajnc poteka na področju pridobivanja, predelave in učinkovite rabe lesne biomase. V zadnjih 20 letih se je ukvarjala z ocenjevanji potencialov lesne biomase v energetske namene, analizo ekonomičnosti rabe biomase ter s promocijo lesne biomase med različnimi ciljnimi skupinami. Težišče sedanjega raziskovalnega dela je spodbujanje učinkovite rabe ter sodobnih tehnologij pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase na podeželju. Gre za področje, ki je tesno povezano z gozdarsko politiko ter ekonomiko. Njena bibliografija obsega več kot 650 tako strokovnih kot tudi znanstvenih del.

Marko Novak

Marko Novak je diplomiral leta 2007 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in se zaposlil v podjetju Acroni Jesenice, kjer je deloval na področju vzdrževanja naprav in uvajanju novih tehnologij. Sodeloval je tudi pri projektu prenove kuntinuirno livne naprave, za kar je prejel srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. V začetku leta 2014 se je zaposlil v družbi Gorenjske elektrarne, kjer deluje na področjih vzdrževanja in projektiranja elektro in komunikacijske opreme, vizualizaciji procesov na SCADA sistemu in razvoju sistema upravljanja z energijo s poudarkom na razvoju energetsko informacijskega sistema »GEKenergija«.

doc. dr. Drago Papler

Doc. dr. Drago Papler ima po izobrazbi interdisciplinarna znanja: doktor znanosti, magister gospodarski inženir, univerzitetni diplomirani ekonomist, diplomirani gospodarski inženir in inženir elektroenergetike. V Elektru Gorenjska je 20 let deloval na področju priprave dela in tehnične komerciale investicij. Po odprtju trga z električno energijo se je ukvarjal z marketingom in prodajo. Od leta 2006 je bil vodja Službe za investicije in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne, kjer mu je bil ob rednem vzdrževanju obstoječih elektrarn cilj izgradnja novih proizvodnih naprav na obnovljive vire energije. Za uspešne in učinkovite raziskovalne, razvojne, izobraževalne in promocijske projekte je prejel več priznanj: nagrado Srečko Kosovel Univerze na Primorskem (2007), priznanje energetski menedžer (2008) za prvonagrajeni sonaravni projekt 2008, Trimovo raziskovano nagrado za magistrsko delo Primerjava razvojnih učinkov obnovljivih virov energije (2009), državno nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (2009), posebno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje elektrike (2010) in pohvalo za uspešno izveden projekt oziroma aktivnosti pri delu združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED (2013).

Od leta 2011 do leta 2014 je bil vodja organizacijske enote Investicije, razvoj in projektiranje v družbi Gorenjske elektrarne. Od januarja 2015 je svetovalec direktorja za raziskave in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne. Leta 2014 je uspešno zaključil projekt uvajanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 v podjetje, leta 2016 pa implementiral standard ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo v sistem vodenja kakovosti podjetja. V družbi Gorenjske elektrarne je od leta 2014 je predstavnik vodstva za sisteme vodenja kakovosti in obvladovanje tveganj, od leta 2016 pa še za vodenje sistemov upravljanja z energijo.

Njegova raziskovalna področja so: elektroenergetika, obnovljivi viri energije, management, ekonomika, agroekonomija in turizem.

Kot docent za področje ekonomije in predavatelj energetskih in proizvodnih sistemov, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije je vključen v pedagoško delo višjih, visokih in podiplomskih izobraževalnih programov. Sodeluje v strokovnih združenjih ter kot predavatelj na konferencah, vodi projekte trajnostnega razvoja in sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.

Bil je urednik glasil, regijske televizije in zbornikov. Njegova bibliografija obsega 26 izvirnih znanstvenih člankov, 160 prispevkov na konferencah, pet znanstvenih monografij, doktorsko disertacijo, osem strokovnih knjig s področja elektroenergetike, obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja ter šest zgodovinskih domoznanskih knjig in zbornikov.

Rok Šimenc

Rok Šimenc je univerzitetni diplomiran organizator dela, podiplomski študij pa je nadaljeval na Fakulteti za management. Svojo poklicno pot je začel na GEA College d.d., kjer je bil direktor Poslovno izobraževalnega centra. Nato je deset let vodil Razvojno agencijo Sora katero so s področja okolja zaznamovali trije projekti in sicer Ureditev porečja Sore z operacijama odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo, Male komunalne čistilne naprave in v sodelovanju z Gorenjskimi elektrarnami evropski projekt LoCaRe (Low Carbon Economy Regions) v okviru programa  Interreg IV C v okviru katerega je bila narejena študija kogeneracije oz. soproizvodnje pridobivanja električne in toplotne energije na lesno biomaso za Industrijsko cono Trata.

Sedaj vodi Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC Kranj Poslovno podporni center, na katerem pričenjajo s projektom PEACE_Alps (Pooling Energy Action plans and Enhancing their implementation in the Alps) v okviru programa Interreg Alpin Space, katerega glavni cilj je izdelava Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske. Projekt so podprli tudi vsi župani gorenjskih občin. Prav tako so tukaj že pridobljeni projekti s področja e-mobilnosti kateri se bodo pričeli izvajati v naslednjih mesecih.

 

Utegne vas zanimati tudi...

Hitre povezave